Skip to main content

‹‹‹ prev (5) Title pageTitle page

(7) next ››› Contents -- EnglishContents -- English

(6) Contents -- Gaelic -
-*H3 CONTENTS.
GAELIC DEPARTMENT.
PAGE
A.m Feak Deasachaidh—
Thall ’sa Bhos, - - - - 17
Chan ’eil ceo ann an tigh na h-uiseige, 33
“ Gailig,” ----- 49
Domhnull nan Eilean, - - - 65
Na h-Eilthirich, - - - - 81
An Cladach Feamunn, - - - 07
Bothag na h-airigh, - - - 113
Galanas, ----- 129
lasgach nan Gealag, - - - 145
An Chabhlaeh Sgadain, - - - 161
Mod Inbhir-Nis, - - - - 177
Air lubhrach nam Fonn le Coinneach
M'acLeoid, ----- 84
Am Buth as d(K‘ha learn an Glaschu, - 119
An deicheamh Aithne, - - - 171
An Gall ’na Ghaidheal, - - - 172
An Gealbhonn, - - - - 103
page
An t-Eilthireaeh, - - - - 117
Buaidh na Gaidhealtachd air beatha
nan Gaidheal, - - - 52, 68
Caluni is Bantrach Tharmaid (comh-
radh),
Crodh Caol Pharaoh,
Da ni nach ’eil an Colosa, -
Fionnalt (Sgeul goirid),
Litir a Canada,
Loch Ghrabhair—Cuinihneachan
Luach na Gaidhlig,
Na Beanntaichean Gorina,
Na Colunnan gun Cheann,
Oidhche air Cheilidh,
Or aid a’ Chinn Suidhe,
Sgeul Beag mu Dhualchas.
Tri Seallaidhean,
Tuaineal ’sa Cheann, -
18
162
140
34
178
180
50
13, 29, 40
142
35
1
100, 132, 165
147
136
Bardachd.
PAGE
Aig Coinneamh nan Crabhach, - - 119
Caoidh nan Tunnagan, - - - 180
Cead deireannach Ghlinne Comhann, - 37
Comhradh eadar Oganach agus
Oisean, - - - - 58, 77
Crbnan Cadail, - - - - - 185
Dachaidh nan Laoch, - - - 118
Faire na Gruagaich, - - - - 8
PAGE
Leannan-Sith, - - - - - 90
Maduinn Shamhraidh am bade mo
bhreith, ----- 152
Loch-na-gair, ----- 171
Smnain, - - - - - 107
Turns deireannach a’ Ghaidheil, do
ghleann oige, - - - - 134
Bardachd agus Ceol.
PAGE | PAGE
A Mhaldaig a’ bhroillich ghil, - - 138 | Mac ’ic Alasdair Ghlinne-garaidh, - 104
Am Maraiche Firinneach, - - - 39 j Maighdean Cois a’ Bhile, - - - 89
Long-bhriseadh na h-Iolaire, - - 170 i So mi ’m Shineadh air an t-Sliabh, - 138