Skip to main content

An Comunn Gàidhealach Publications

'An Comunn Gàidhealach Publications' contains the following 62 items:

Thumbnail for 'Airgiod an righ'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Airgiod an righ [120754600]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1942

Thumbnail for 'Aithris'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Aithris [125451972]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1992-1993

Thumbnail for 'Annual report (Comunn Gàidhealach)'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Annual report (Comunn Gàidhealach) [125451938]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1947-2004

Thumbnail for 'Ban-altrumachd aig an tigh'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Ban-altrumachd aig an tigh [120754585]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1939

Thumbnail for 'Baragab'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Baragab [126191895]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1991

Thumbnail for 'Second edition - Bardachd Ghaidhlig'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Second edition - Bardachd Ghaidhlig [126160445]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Printer: A. Learmonth & Son

Editor: Watson, William J. (William John), 1865-1948

Date printed: 1932

Thumbnail for 'Bàrdachd Ghàidhlig'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Bàrdachd Ghàidhlig [126160448]

Compiler: Watson, William J. (William John), 1865-1948

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1918

Thumbnail for 'Bolg solair = The pedlar's pack'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Bolg solair = The pedlar's pack [126160447]

Publisher: Sinclair, Archibald

Editor: Story, Elma

Date published: 1907

Thumbnail for 'Bonn-steidh agus riaghailtean = Constitution and rules ; Frith-laghannan = Bye-laws'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Bonn-steidh agus riaghailtean = Constitution and rules ; Frith-laghannan = Bye-laws [120754579]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1938

Thumbnail for 'Broadcasting in the 90's'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Broadcasting in the 90's [120754489]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Probable date published: 1989

Thumbnail for 'Ceud-fhuasgladh do na daoine leointe'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Ceud-fhuasgladh do na daoine leointe [120754586]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1939

Thumbnail for 'Clar-innseadh : Campa Communn Na H-Oigridh 1938'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Clar-innseadh : Campa Communn Na H-Oigridh 1938 [195942186]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Probable date published: 1938

Thumbnail for 'Clàr-iomairt agus riaghailtean a' Mhòid Naìseanta Rìoghail'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Clàr-iomairt agus riaghailtean a' Mhòid Naìseanta Rìoghail [195942115]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Probable date published: 1997

Thumbnail for 'Comann [sic] Gaidhealach action plan'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Comann [sic] Gaidhealach action plan [120754424]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Probable date published: 1986

Thumbnail for 'Comunn : who are we? Why are we?'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Comunn : who are we? Why are we? [120754423]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1977

Thumbnail for 'Comunn Gaidhealach'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Comunn Gaidhealach [195942181]

Publisher: Macleod & MacCallum

Probable date published: 2006

Thumbnail for 'Comunn Gaidhealach : Bye-laws'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Comunn Gaidhealach : Bye-laws [195942194]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Probable date published: 1900-1970

Thumbnail for 'Comunn na h'Oigridh'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Comunn na h'Oigridh [195942185]

Publisher: Comhairle Clann an Fhraoich

Date published: 1935

Thumbnail for 'Cuairtear'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Cuairtear [120754554]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1934

Thumbnail for 'Cuairtlitir'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Cuairtlitir [125451969]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1979-1985

Thumbnail for 'Cuimhneachan air Mòd Inbhirnis'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Cuimhneachan air Mòd Inbhirnis [120754584]

Date published: 1912

Thumbnail for 'Dàin thaghte, a chum feum an sgoilean na Gaidhealtachd'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Dàin thaghte, a chum feum an sgoilean na Gaidhealtachd [120754583]

Publisher: Mackay, Eneas (Bookseller : Stirling, Scotland)

Editor: MacPhàrlain, Calum, 1853-1931

Date published: 1906

Thumbnail for 'Deo-gréine'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Deo-gréine [125056083]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1905-1922

Thumbnail for 'Elementary course of Gaelic'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Elementary course of Gaelic [120754597]

Author: Reid, Duncan, 1849-1912

Date published: 1908

Thumbnail for '4th edition - Elementary course of Gaelic'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

4th edition - Elementary course of Gaelic [120754602]

Author: Reid, Duncan, 1849-1912

Date published: 1931

Thumbnail for '5th edition - Elementary course of Gaelic'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

5th edition - Elementary course of Gaelic [120754603]

Author: Reid, Duncan, 1849-1912

Date published: 1935

Thumbnail for '2nd edition - Elementary course of Gaelic'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

2nd edition - Elementary course of Gaelic [126160444]

Author: Reid, Duncan, 1849-1912

Editor: Macleod, Norman, -1931

Date published: 1921

Thumbnail for 'Elementary course of Gaelic'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Elementary course of Gaelic [195942224]

Author: Reid, Duncan, 1849-1912

Editor: Macleod, Norman, -1931

Publisher: Comunn Gàidhealach

Printer: Jamieson & Munro

Date published: 1913

Thumbnail for 'Feachd Gaidhealach'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Feachd Gaidhealach [120754607]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1944

Thumbnail for 'Fear-ciuil'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Fear-ciuil [120754606]

Author: MacEacharn, Dòmhnall, 1836-1908

Publisher: Mackay, Eneas (Bookseller : Stirling, Scotland)

Date published: 1940

Thumbnail for 'Feill cookery book'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Feill cookery book [120754605]

Publisher: M'Naughtan & Sinclair

Date published: 1907

Thumbnail for 'Gaelhols'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Gaelhols [120754439]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1979

Thumbnail for 'Gaelic idioms and expressions'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Gaelic idioms and expressions [120754598]

Author: Macdonald, Duncan, -1938

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1932

Thumbnail for 'Gaelic in the Highland schools'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Gaelic in the Highland schools [120754522]

Author: MacAlister, Donald, 1854-1934

Probable date published: 1908

Thumbnail for 'Gaidheal'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Gaidheal [124847224]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1923-1967

Thumbnail for 'Gaidheal : sgeul nam priomh Albannach = Gael : the story of the first Scots'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Gaidheal : sgeul nam priomh Albannach = Gael : the story of the first Scots [125455789]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1986

Thumbnail for 'Litir o'n tigh / An Ceann Suidhe. Taigh a' ghlinne / Am Buachaille. Am badan fraoich / le Niall MacLeoid'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Litir o'n tigh / An Ceann Suidhe. Taigh a' ghlinne / Am Buachaille. Am badan fraoich / le Niall MacLeoid [195918838]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Author: MacLeòid, Niall, 1843-1913

Probable date published: 1900-1946

Thumbnail for 'Lorg chairt Uibhist a Tuath = Historical sites of North Uist'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Lorg chairt Uibhist a Tuath = Historical sites of North Uist [126439221]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Probable date published: 1989

Thumbnail for 'Mairi bhan Ghlinn Freoin'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Mairi bhan Ghlinn Freoin [120754523]

Author: Marjoribanks, George, active 1935-1937

Publisher: Comunn Gàidhealach

Probable date published: 1937

Thumbnail for 'Measg nam bodach'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Measg nam bodach [120754599]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1938

Thumbnail for 'Mòd ionadach na Dreòllainne gu bhi air a chumail 's an T-Sàilean Mhuileach'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Mòd ionadach na Dreòllainne gu bhi air a chumail 's an T-Sàilean Mhuileach [120754492]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1939

Thumbnail for 'Mòd ionadach na Dreòlluinn a tha r' a chumail an Tobar-Mhoire'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Mòd ionadach na Dreòlluinn a tha r' a chumail an Tobar-Mhoire [120754474]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Probable date published: 1954

Thumbnail for 'Mòd ionadach na Dreòlluinn a tha r' a chumail anns an-t Sàilean Mhuileach'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Mòd ionadach na Dreòlluinn a tha r' a chumail anns an-t Sàilean Mhuileach [120754496]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1955

Thumbnail for 'Mòd ionadail na Dreòlluinn a tha r' a chumail ann an Tobar-Mhoire'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Mòd ionadail na Dreòlluinn a tha r' a chumail ann an Tobar-Mhoire [120754497]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1958

Thumbnail for 'Peigi Bheag : dealbh-chluich ; [and] Domhnull Mór agus Cailean Tàillear : comhradh'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Peigi Bheag : dealbh-chluich ; [and] Domhnull Mór agus Cailean Tàillear : comhradh [195942114]

Author: MacCormaig, Iain, 1859 or 1860-1947

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1925

Thumbnail for 'Polasaidh do'n Ghaidhlig = A policy for Gaelic'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Polasaidh do'n Ghaidhlig = A policy for Gaelic [120754548]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1975

Thumbnail for 'Report by the Committee appointed by the Executive Council of An Comunn Gaidhealach, on 25th September, 1909, to consider and report on the alterations to the Constitution proposed at the Annual Meeting on that date'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Report by the Committee appointed by the Executive Council of An Comunn Gaidhealach, on 25th September, 1909, to consider and report on the alterations to the Constitution proposed at the Annual Meeting on that date [120754425]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1910

Thumbnail for 'Report of special committee on the teaching of Gaelic in schools and colleges'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Report of special committee on the teaching of Gaelic in schools and colleges [120754581]

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1936

Thumbnail for 'Rosg Gaidhlig'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Rosg Gaidhlig [126160446]

Editor: Watson, William J. (William John), 1865-1948

Publisher: Comunn Gàidhealach

Date published: 1915

Thumbnail for 'Rosg Gaidhlig'

An Comunn Gàidhealach > An Comunn Gàidhealach Publications >

Rosg Gaidhlig [195942116]

Editor: Watson, William J. (William John), 1865-1948

Publisher: Comunn Gàidhealach

Printer: Alex. MacLaren & Sons

Date printed: 1929